Hyresvillkor

1. Ägare.
Utrustningen tillhör Uthyraren. Hyresmannen får därför inte låna ut, försälja, pantsätta, uthyra, överlåta eller medföra utrustningen utomlands.
2. Hyra.
Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från Ljud och Ljusservice till och med den tid utrustningen återlämnas. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat kalenderdygn. Hyran skall alltid erläggas kontant vid avhämtning om inte särskilt avtal träffas.

3. Uppkoppling.
Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt samt att denna är lämpad för användandet. Ljud och Ljusservice ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av Ljud och Ljusservice. Om tvistemål uppstår angående installationen skall hyresmannen snarast kontakta Ljud och Ljus service för rådgivning. Ljud och Ljusservice kan om hyresmannen vill transportera och installera utrustningen på plats.
4. Skada.
Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador, repor och nedsmutsning av/på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, vanvård eller felkoppling utförd av annan än Ljud och Ljusservice. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan skada. Hyresmannen äger ej, även om han är tekniskt kunnig att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen är Ljud och Ljusservice ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför.
5. Driftsavbrott.
Ljud och Ljusservice ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i 3 samt 4 ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Ljud och Ljusservice (t.ex. på journummer 0708-126323). Ljud och ljusservice skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som Ljud och Ljusservice för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Ljud och Ljusservice fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som Ljud och Ljusservice ej råder över.
6. Stöld.
Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst utan fönster, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Ljud och Ljusservice om det inträffade. Varuvärdet debiteras hyresmannen och skall betalas inom tio dagar.
7. Avbeställning.
Eventuell avbeställning skall göras minst 10 dagar innan hyrestidens början för att ingen avgift skall erläggas. Eventuell avbeställning som görs 9 til 1 dag innan hyresdagen debiteras halv hyra. Eventuell avbeställning samma dag och för ej avhämtad beställd utrustning debiteras full hyra.

8. Återlämning.
Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare och kablar skall vara rengjorde från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Kablar skall vara hoprullade på samma sätt som vid utlämnandet. Kablar får inte vara kladdiga och nedsmutsade. Skadade eller saknade kablar och kontakter ersätts kontant. Om kunden är i dröjesmål med återlämnandet av utrustningen och det ej beror på Ljud och Ljusservice, debiteras halv dygnshyra för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrpris som gäller vid hyran. Återlämning skall ske måndag till fredag 17.00-19.00, lördagar 15.00-17.00, söndagar 13.00-15.00 om inget annat är överenskommet annars debiteras halv dygnshyra.